Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Školní vzdělávací program

25. 8. 2021

ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál, příspěvková organizace

 

ZPÍVEJME SI, ZPÍVEJME!

 

číslo jednací

MŠ 89/2021

Vydala:

Magdalena Nováková, ředitelka školy

Zpracoval:

Kolektiv pedagogů MŠ Ve Svahu:

V.Bruštíková, M.Burešová, M.Nováková, J.Veličková Bc., M.Vinklarová Mgr.

Spisový zn., skartační zn.:

1.1.                                        A 10

 

Platnost od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2025

 

OBSAH

1.    IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE.. 4

2.    OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY.. 5

3.    PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ. 5

    3.1 Věcné podmínky. 5

    3.2 Životospráva. 5

    3.3 Psychosociální podmínky. 6

    3.4 Organizace. 6

    3.5 Řízení školy. 7

    3.6 Personální a pedagogické zajištění 7

    3.7 Spoluúčast rodičů. 7

    3.8 Spolupráce se školami a ostatními institucemi 8

    3.9 Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními 8

    3.10 Podmínky vzdělávání dětí mimořádně nadaných. 9

    3.11 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let 9

    3.12 Podmínky vzdělávání děti se sociálním znevýhodněním. 10

3.13 Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka…………………..10

4.    ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ. 10

    4.1 Organizace povinného předškolního vzdělávání 11

     4.1.1 Doba povinného předškolního vzdělávání 11

     4.1.2 Individuální vzdělávání dítěte.

 4.1.3. Distanční vzdělávání při mimořádné opatření apod…………………………….11

5.    CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU.. 13

    5.1 Zaměření vzdělávání 13

    5.2 Hlavní cíle předškolního vzdělávání jsou dány rámcovým programem: 13

    5.3. Metody a formy vzdělávání 14

    5.4. Zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 14

     5.4.1 Podpůrná opatření prvního stupně. 14

     5.4.2 Podpůrní opatření II. – V. stupně. 15

6.    VZDĚLÁVACÍ OBSAH.. 16

    6.2 Klíčové kompetence: 17

    6.3 Uspořádání tematických bloků. 18

     6.3.1 Hlavní tematické bloky. 18

     6.3.2 Dílčí projekty a programy. 19

7.    SYSTÉM EVALUACE.. 20

    7.1 Evaluace na úrovni školy. 20

    7.2 Evaluace na úrovni třídy. 21

    7.3 Hodnocení individuálních výsledků dětí 21

    7.4 Autoevaluace zaměntnanců. 22

    7.5 Autoevaluační plán. 22

    7.6 Prostředky autoevaluace. 23

8.    ZÁVĚR.. 23

 

 

1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název: Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál, příspěvková organizace

Účel a předmět činnosti:

zabezpečuje předškolní vzdělávání v souladu s § 33 až 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy

Adresa: Ve Svahu 578, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Kontakt:  telefon: 554 751 548 , 704 294 659 email: ms.vesvahu@seznam.cz

WWW: msvesvahu.estranky.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka: 35-9326 500 217/0100, 35-9327 260 227/0100, 35-9327 490 217/0100

IČO: 70947538

Ředitelka:

Magdalena Nováková jmenovaná dle § 6 odst.4 zákona ČNR č.564/1990 Sb.,o státní správě                 a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů dne 1.8.2000 Školským úřadem Bruntál. Rozsah pravomoci a působnosti je dán zákonem 561/2004 Sb. a souvisejícími předpisy.

Zastupující učitelka: Mgr. Marie Vinklarová

Statutární zástupce: Ing. Ivana Novotná

Zřizovatel:

Město Vrbno pod Pradědem

Právní forma: obec

Adresa:  Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Kontakt: telefon: 554 795 111

Kapacita školy: 100 dětí

Datum zařazení do sítě škol: 30.1.1996

Právní subjekt : 1.1.2002

 

2.OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Mateřská škola je umístěna v centru, přesto v klidné časti města, obklopená terasovitou zahradou s bohatou zelení. Do užívání byla dána v roce 1980 jako čtyřtřídní mateřská škola s vlastní tělocvičnou a kuchyní. V důsledku úbytku obyvatelstva se nyní využívají pouze tři třídy. Složení tříd je dle možností a aktuální potřeby homogenní, tzn., že se děti umisťují do jednotlivých tříd podle věku, ve škole jsou vytvořeny podmínky také pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Hlavní cíle předškolního vzdělávání jsou dány Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV), škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu „Zpívejme si, zpívejme…“, který se navíc zaměřuje na rozvoj tvořivosti a estetického cítění u dětí.

3.PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

Základní podmínky, které je třeba při vzdělávání dětí dodržovat, jsou legislativně vymezeny příslušnými právními normami (zákony, vyhláškami, prováděcími právními předpisy).

·3.1 Věcné podmínky

Škola má prostorné třídy s hernami, takže děti mají dostatek místa pro různorodé činnosti, ale také jídlo a spánek, součástí je umývárna s WC, šatny dětí a učitelek. U každé třídy je kuchyňka pro přípravu a výdej stravy. Tělocvična je v patře, proto je k dispozici zejména dětem z vedlejší třídy, ale minimálně jedenkrát týdně ji využívají i ostatní děti. Třídy a herny jsou vybaveny nábytkem, hračkami                           a pomůckami, které odpovídají antropometrickým požadavkům, počtu dětí, jejich věku, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné.  Chodby a šatny jsou využívány také pro výstavy obrázků a výrobků dětí. Nástěnky v šatnách jednotlivých tříd jsou jedním z informačních zdrojů pro rodiče.

Ředitelna slouží také jako sborovna školy, je vybavena výpočetní technikou, chodba u ředitelny plní funkci knihovny s odbornou a metodickou literaturou. MŠ obklopuje rozlehlá zahrada, rozdělená do teras, aby bylo zajištěno dostatečné využití pro všechny děti. Vybavení je přírodního charakteru tj. dřevěné herní prvky, pískoviště,  dostatek přírodních materiálů využívaných při hře (písek, kamínky, dřevo…) a zeleň. Od jara do podzimu je zahrada přístupná veřejnosti, v době mimo provoz MŠ, údržbu a úklid zajišťuje firma. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní            a hygienické normy dle platných předpisů. Do roku 2023 se zaměříme na modernizaci tříd a zahrady.

3.2 Životospráva

Do mateřské školy přijímáme děti zdravé, bez zjevné známky onemocnění. Škola zajišťuje celodenní stravování ve vlastní jídelně, Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava (dle předpisu). Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti nejsou nuceny do jídla, při potížích dítěte s jídlem dohodne učitelka s rodičem vhodný postup.

Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku a mají dostatek volného pohybu. Délku pobytu přizpůsobujeme aktuálnímu počasí (vynecháme pokud je mráz pod -10 stupňů, silný vítr, déšť) Respektujeme individuální potřebu spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Dětem s nižší potřebou spánku nabízíme jiný klidný program – četba, televize, klidné hry ve třídě, kreslení ap.

·3.3 Psychosociální podmínky

V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Snažíme se, aby se děti i dospělí cítili v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně a bezpečně. Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat v novém prostředí spolu s rodičem či někým blízkým. Nikdo není zvýhodňován ani znevýhodněn, všechny děti mají stejná práva a povinnosti. V dětech se snažíme rozvíjet citlivost pro vzájemnou spolupráci, toleranci, ohleduplnost a pomoc, podporujeme je v samostatnosti, respektujeme jejich potřeby a posilujeme přátelské vztahy.  Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života (je dítěti tematicky blízká, jemu pochopitelná, přiměřeně náročná, dítěti užitečná a prakticky využitelná), počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Všichni zaměstnanci rozvíjí neformální vztahy dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí).

·3.4 Organizace

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od dvou do šesti let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

Denní řád je dostatečně pružný a reaguje na individuální možnosti dětí. Pravidelně zařazujeme řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity v herně, tělocvičně, ale také při pobytu venku.  Vytváříme podmínky, aby děti nacházely potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí, měly dostatek času i prostoru pro spontánní hru, vlastní aktivity a experimentování. Plánování činností vychází z potřeb      a zájmů dětí, v průběhu dne zařazujeme individuální, skupinové i frontální činnosti. Děti mají k dispozici dostatek vhodných hraček a pomůcek, které se podle potřeby doplňují a obměňují. Děti jsou zařazeny do tříd s ohledem na věk, jejich potřeby, popřípadě podle přání rodičů a aktuální situace v daném školním roce, počet dětí není překračován a řídí se platnými předpisy.

·3.5 Řízení školy

Organizační řád a směrnice ředitelky školy vymezují pravidla a kompetence zaměstnanců školy. Velký důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesních odlišností        a vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství. Všichni zaměstnanci se podílí na dění v mateřské škole. Tvorba ŠVP je výsledkem celého týmu školy včetně provozních zaměstnanců, vychází                 z podrobné analýzy a evaluačních analýz. Provozní porady a pedagogické rady se organizují čtvrtletně, operativní schůzky dle potřeby, účelem je řešení aktuálních problémů a potřeb, výsledků vzdělávání, organizace provozu a akcí.  Na spolupráci s rodiči se opět podílí všechny zaměstnankyně dle svých kompetencí. Mateřská škola úzce spolupracuje se zřizovatelem, orgány veřejné správy a samosprávy,
s pracovníky poradenských center, školami v okolí a dalšími organizacemi města (knihovna, Střecha, hasiči, policie apod.). Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech pedagogů, vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání.

·3.6 Personální a pedagogické zajištění

V mateřské škole pracují pedagogové, kteří splňují požadovanou kvalifikaci, dvě učitelky mají vysokoškolské vzdělání. Všichni pedagogové se stále sebevzdělávají, maximálně využívají nabídek různých vzdělávacích institucí s akreditací MŠMT dle plánu DVPP a potřeb školy. Jejich vzdělávání je cílené a tematicky zaměřené, vychází z evaluační činnosti ředitelky školy, potřeb realizace kvalitní vzdělávací činnosti a požadavků jednotlivých pedagogických pracovnic. Specializace jednotlivých pedagogických pracovnic je využita ve prospěch doplňkových programů. Specializované služby, jako je logopedie, či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky (speciálními pedagogy, školními či poradenskými psychology, lékaři aj.).

Překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů v rozsahu dvou a půl hodin denně je zajištěno zejména při pobytu dětí venku a při obědě. Ve třídě, ve které působí asistent pedagoga zajišťuje toto překrývání učitelka a asistent pedagoga.

Provozní zaměstnanci se účastní vzdělávacích akcí pořádaných pro jejich obor, všichni zaměstnanci jsou průběžně školeni v předpisech BOZP a PO a nových předpisech souvisejících s jejich profesí.

·3.7 Spoluúčast rodičů

Ve vztazích mezi zaměstnanci školy a rodiči se snažíme o oboustrannou důvěru a otevřenost, vstřícnost a ochotu spolupracovat. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, jsou pravidelně informováni o dění ve škole prostřednictvím nástěnek, www stránek popř. osobně. Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů apod. Rodiče mají možnost informovat se o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení na třídních schůzkách, případně si domluvit konzultaci s učitelkou, ředitelkou školy, logopedickou asistentkou v logopedické poradně. Zaměstnanci školy chrání soukromí rodiny                   a zachovávají diskrétnost. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a nabízí rodičům poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí – besedy s odborníky, tvořivé dílny, doporučuje literaturu apod.

·3.8 Spolupráce se školami a ostatními institucemi

Se Základní školou ve Vrbně pod Pradědem úzce spolupracujeme na základě vytvořeného programu vzájemné spolupráce. Účastníme se akcí pro děti - ukázkové hodiny (před zápisem do ZŠ a fyziky), kulturní vystoupení dětí, vzájemné návštěvy, besedy pro rodiče. Protože naši školu navštěvovaly také děti z Dětského domova ve Vrbně pod Pradědem, dlouhodobě spolupracujeme i s touto organizací. Rozvíjí se také spolupráce s  MŠ Jesenická ve Vrbně p. P. společné vzájemné zábavné a vzdělávací akce pro děti. Škola se zapojila do spolupráce v dotačních programech OP VVV v projektech MAS Hrubý Jeseník, města Vrbno p.P. Místní plán inkluze, Vzdělaností k prosperitě. V současné době je rozvinutá spolupráce se Střediskem volného času v Bruntále v projektu Vím, kam jít.

Před pandemií jsme spolupracovali také s dalšími organizacemi (vzdělávacím střediskem Střecha, Městskou knihovnou, Biskupskými lesy, spolkem Přátelé Vrbenska, Domovem pro seniory a obcí Ludvíkov) podíleli jsme se zejména na kulturních programech – vystoupení dětí, výtvarné soutěže a výstavy. Pro veřejnost jsme organizovali tvořivá odpoledne v MŠ – podzimní, vánoční, velikonoční, oblíbené byly akce pro děti na zahradě školy (MDD, podzimní soutěže).  Společná setkání jsou doplňkem integrovaných bloků a začleňujeme je do programu školy na daný rok, který je přílohou ŠVP. Tyto akce jsou nyní omezeny, snažíme se je přizpůsobit aktuální epidemické situaci a věříme, že se brzy obnoví.

·3.9 Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podmínky vzdělávání musí vždy odpovídat individuálním potřebám dětí. Pro úspěšné vzdělávání těchto dětí je potřebné zabezpečit:

 • uplatňování principu diferenciace a individualizace při plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání;
 • realizaci všech stanovených podpůrných opatření, osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyk;
 • snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy;
 • přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření.

V naší mateřské škole zajišťujeme také podpůrný program vzdělávání pro děti s narušenou komunikační schopností – děti individuálně integrované a také děti s menší vadou výslovnosti.  Nápravu řeči zajišťuje logopedka, logopedické aktivity a prevenci logopedické asistentky ve spolupráci s logopedkou.

·3.10 Podmínky vzdělávání dětí mimořádně nadaných

Při vzdělávání dětí v naší mateřské škole vytváříme podmínky, které stimulují vzdělávací potenciál všech dětí v různých oblastech. Nečekáme na potvrzení a identifikaci nadání, ale snažíme se podporovat všechny možné projevy, aby se dítě dále rozvíjelo. Pokud se u dítěte projeví mimořádné nadání v jedné, nebo více oblastech, navazujeme spolupráci s rodiči, za jejich podpory zpracujeme plán pedagogické podpory a doporučíme rodičům vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení. Následně dle doporučení zajistíme realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání, podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu 1 - 4 stupně podpory.

·3.11 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

Pro vzdělávání dětí mladších tří let jsme vytvořili podmínky, které reagují na vývojová specifika, individuální potřeby, zájmy a možnosti těchto dětí. Dítě ve věku od dvou do tří let potřebuje stálý pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče, srozumitelná pravidla.

Nejmladší děti jsou zařazeny do I.třídy se sníženým počtem dětí, dle možností chůvou, větším časovým překrýváním učitelek a přizpůsobeným prostředím této věkové skupině:

 • podnětné a bezpečné hračky a pomůcky vhodné pro dvouleté děti
 • dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, variabilní uspořádání prostoru s možností průběžného odpočinku
 • šatna, sociální zařízení je přizpůsobeno potřebám dětí
 • režim dne respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek)
 • dítěti je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty
 • vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a volby dětí.

Péče o děti od dvou musí být organizačně a provozně zajištěna v souladu s platnými právními předpisy.

·3.12 Podmínky vzdělávání děti se sociálním znevýhodněním.

Stejně přistupujeme i ke vzdělávání dětí ze znevýhodněného socio-kulturního prostředí, k dětem           s oslabeným rodinným zázemím. Poskytování nezbytné speciálně pedagogické podpory je v souladu      s právními předpisy. Cílem je posilovat spoluúčast rodičů při poskytování poradenské a informační podpory, usilovat o optimální propojení možností školy a rodiny.

 • 3.13 Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

Děti-cizinci a děti, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, potřebují podporu učitele mateřské školy při osvojování českého jazyka. Pokud rodiče sami neovládají český jazyk na úrovni rodilého mluvčího, nemohou své děti v poznávání českého jazyka přímo podpořit a děti se ocitají ve znevýhodněné pozici. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka začala být poskytována jazyková podpora již od samotného nástupu do mateřské školy.

Při práci s celou třídou je třeba mít na vědomí, že se v ní nacházejí i děti, které se český jazyk učí jako druhý jazyk. Tomu uzpůsobíme didaktické postupy a děti cíleně podporujeme v osvojování českého jazyka.

Ve třídě, kde jsou alespoň 4 cizinci v povinném předškolním se zřídí skupina pro bezplatnou jazykovou přípravu, které bude rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu týdne.

Do této skupiny lze zařadit rovněž jiné děti s potřebou osvojování českého jazyka.

Při přechodu na základní školu by děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka měly mít takové jazykové a sociokulturní kompetence v českém jazyce, které jim umožní plynulé zapojení do výuky a dosažení školního úspěchu.

4.ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Z důvodu nižšího počtu přihlášených dětí jsou v současnosti obsazeny jen 3 třídy. Děti jsou do tříd zařazeny s ohledem na věk a aktuální věkovou skladbu přihlášených dětí. V přízemí školy je třída pro nejmladší děti, starší děti mají k dispozici horní patro s tělocvičnou, prázdnou třídu využíváme jako sborovnu a logopedickou pracovnu.

Rozdělení do tříd:

 1. třída: nejmladší děti 2 - 4 leté  
 2. třída: děti 4 - 5 leté
 3. třída: děti 5 - 6 leté (a děti s odkladem ŠD tj. 7leté) 

Ve škole jsou vytvářeny podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Podmínky, kritéria a dobu zápisu k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok ředitelka zveřejňuje v dubnu na plakátech, ve Zpravodaji a na webových stránkách školy. Podrobnosti jsou upřesněny ve školním řádu školy.

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti k povinnému předškolnímu vzdělávání.

·4.1 Organizace povinného předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§ 34 odst. 1).

·4.1.1 Doba povinného předškolního vzdělávání

je stanovena od 8 do 12 hodin v pracovní dny, povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin. Dítě má právo vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu.

·4.1.2 Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce nejpozději tři měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Oznámení musí obsahovat
a) jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno, které vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy.

Způsob ověření znalostí je pohovorem s dítětem, pozorování dítěte při hře a jeho zapojení do kolektivu dětí, činností ve třídě. Termín ověření je začátek prosince.

Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

 • 4.1.3. Distanční vzdělávání při mimořádné opatření apod.

V souladu s ustanoveními § 184a školského zákona pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, stanovena:

a) povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné,

b) povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat.

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

Vzdělávání distančním způsobem může probíhat formou on-line či off-line aktivit.  Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých dětí, tak také personálním a technickým možnostem školy.

 Off-line vzdělávání

 je způsob vzdělávání na dálku, který neprobíhá přes internet. U dětí předškolního věku se jedná především o plnění praktických úkolů využívajících přirozené podmínky dětí v jejich domácím prostředí – tvořivé práce, procvičování znalostí a dovedností v praxi, projekty zaměřené na samostatnou práci dítěte či na rozvoj kompetencí (společná hra, příprava jídla, práce na zahradě, pohyb v přírodě, drobné domácí práce, péče o domácí zvířata, hudební a výtvarné aktivity, vytváření portfolia atd.).

Zadávání aktivit může probíhat písemně, telefonicky, ve specifických případech i osobně.

On-line vzdělávání

Pojmem on-line vzdělávání je způsob vzdělávání na dálku, který probíhá zpravidla prostřednictvím internetu. V předškolním vzdělávání vzhledem k věku dětí není on-line vzdělávání prioritním způsobem, nýbrž má pouze doplňkovou funkci.

Děti pracují se svými rodiči na  úkolech v jimi zvoleném čase vlastním tempem. Hlavním zdrojem informací jsou stránky školy, na kterých jsou k dispozici tematické úkoly na dané období a také odkazy na další vhodné portály, nahrávky videí na YouTube, aplikace ap.

Individuální podpora

Při distančním vzdělávání je vhodné, aby učitel monitoroval zapojování jednotlivých dětí a poskytoval rodičům individuální podporu např. telefonické hovory, e-mailovou komunikaci. Cílem je, aby nikdo nezůstal mimo systém a každý pracoval přiměřeně svým možnostem a podmínkám.

Děti a rodiče si mohou úkoly a aktivity, které realizují dokumentovat videozáznamy, fotografiemi, hlasovými nahrávkami, kresbami apod. Vhodné je založit portfoliokteré každodenní vzdělávací aktivity dítěte dokládá a které dítě na konci období přinese do školy. To se nám již v minulosti osvědčilo.

5.CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi,

s písničkou je veseleji, věřte kamarádi!

Kdo si zpívá, krásu vidí nikomu nic nezávidí,

proto všichni s písničkou, zaplavme zem celičkou …

                                                                      ( Jaroslava Horáčková)    

·5.1 Zaměření vzdělávání

 Vzdělávání v naší mateřské škole je zaměřeno na rozvoj kreativity a estetického cítění, chceme učit děti vnímat krásu kolem nás, vzbudit zájem o tvořivé, estetické a pohybové aktivity, o život v přírodě, která nás obklopuje, o dění kolem nás. V dnešní době plné shonu a stresu je třeba, aby se člověk naučil relaxovat, aktivně odpočívat a nepodléhal konzumnímu stylu života.

Našim cílem je, aby si dítě vytvořilo k těmto aktivitám natolik dobrý vztah, aby je dále rozvíjelo ve škole i v dospělosti. Neklademe však důraz na výsledky, ale hodnotíme snahu a zájem dítěte.

Záměrem je, naučit se s využitím těchto aktivit získávat nové poznatky, rozvíjet dětskou fantazii, nadání a kreativitu v každodenních činnostech, podporovat dětská přátelství, vzájemnou spolupráci, zdravé sebevědomí i samostatnost, umět se spontánně projevit a mít radost z výsledku.

·5.2 Hlavní cíle předškolního vzdělávání jsou dány rámcovým programem:

Cílem vzdělávání v mateřské škole je, aby děti, které ji opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem k svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat, jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.

1. cíl: rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení

2. cíl: osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

3. cíl: získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

·5.3. Metody a formy vzdělávání

Pro  optimální rozvoj osobnosti každého dítěte využíváme odpovídající metody a formy práce:

 • prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti, učební aktivity probíhají především formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a vlastní volby
 • situační učení, založené na využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí, tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje, a lépe tak chápalo jejich smysl
 • sociální učení, založené na principu přirozené nápodoby především vzorů chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné.

·5.4. Zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Škola poskytuje vzdělávání všem dětem předškolního věku podle školního vzdělávacího programu „Zpívejme si, zpívejme“ v souladu s individuálními potřebami dětí. Integrovaným dětem je navíc poskytována nezbytná speciálně pedagogická podpora v souladu s právními předpisy (s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných) prostřednictvím speciálně pedagogické péče učitelek mateřské školy. V rámci této podpory jsou poskytována tzv. podpůrná opatření. Podpůrná opatření volíme tak, aby v maximální míře odpovídala charakteru obtíží dítěte a jeho speciálních vzdělávacích potřeb.

·5.4.1 Podpůrná opatření prvního stupně

Třídní učitelka, která zjistí potřebu podpůrného opatření pro dítě, informuje ředitelku školy, následně zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém upraví organizaci a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelkou školy.

Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Nepodařilo-li se během 3 měsíců ovlivnit průběh vzdělávání dítěte, je zákonnému zástupci doporučeno, aby navštívil školské poradenské zařízení, za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte.

·5.4.2 Podpůrní opatření II. – V. stupně

Vycházejí z rozhodnutí školských poradenských zařízení (popř. lékařů a klinických odborníků). Škola zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce. Učitelka průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně písemně vyhotoví zprávu - pedagogické zjištění.

Ředitelka ukončí poskytování podpůrného opatření 2. až 5. stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba (nevyžaduje se informovaný souhlas zákonného zástupce, pouze se s ním se projedná).

Individuálně vzdělávací plán (2. – 5. stupeň podpůrných opatření) je závazným dokumentem pro zajištění speciálně vzdělávacích potřeb, je součástí dokumentace dítěte. Jsou v něm uvedeny informace o úpravách obsahu vzdělávání dítěte, časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání, o úpravách metod    a forem výuky a hodnocení dítěte a případné úpravě výstupů ze vzdělávání. Zpracován je nejpozději do   1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení a žádost zákonného zástupce dítěte. Zpracování           a provádění zajišťuje ředitelka školy prostřednictvím učitelek a spoluprací se školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem dítěte. Jsou s ním seznámeni pedagogové a zákonní zástupci dítěte, kteří tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu a poskytuje dítěti, zákonnému zástupci dítěte a škole poradenskou podporu. Za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami je odpovědná třídní učitelka dítěte.

Předmět speciálně pedagogické péče je zajišťován pedagogickými pracovníky školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciálními pedagogy školského poradenského centra.

Ve druhém stupni podpory je zaměřen na nápravy v oblasti logopedických obtíží, řečové výchovy, specifických poruch učení, rozvoj grafomotorických dovedností, rozvoj vizuálně percepčních dovedností, zdravotní tělesné výchovy, nácvik sociální komunikace.

Ve třetím stupni podpory zahrnuje předměty speciálně pedagogické péče uvedené ve druhém stupni podpůrných opatření, doplněné např. o zrakovou stimulaci, bazální stimulaci u dětí s mentálním postižením, práci s optickými pomůckami, logopedickou péči, u dětí, které nemohou vnímat řeč sluchem, se věnuje rozvíjení sluchového vnímání, odezírání, rozumění mluvené řeči a její produkci, českému znakovému jazyku, dále se věnuje prostorové orientaci, případně dalším oblastem speciálně pedagogické péče.

Ve čtvrtém stupni podpory je předmět speciálně pedagogické péče zaměřen na oblasti předmětů speciálně pedagogické péče ve druhém i třetím stupni podpůrných opatření a dále na český znakový jazyk, prostředky alternativní nebo augmentativní komunikace, na prostorovou orientaci, na samostatný pohyb zrakově postižených, na práci s optickými pomůckami,  na bazální stimulaci u dětí s kombinovanými vadami, případně vychází z dalších obtíží dětí, které vyplývají z charakteru jejich zdravotních obtíží.

V pátém stupni podpory vychází předmět speciálně pedagogické péče ze specifik obtíží dětí, je stanoven SPC.

 

6.VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Základní obsah předškolního vzdělávání je stanoven tak, aby v návaznosti na současné trendy ve vzdělávání odpovídal cílům a záměrům předškolního vzdělávání, aby respektoval věk, předpoklady a zkušenosti dětí předškolního věku, jejich potřeby, ale také prostředí a možnosti mateřské školy.

Obsah je strukturován dle RVP do pěti oblastí, které reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení.

1.         Dítě a jeho tělo

2.         Dítě a jeho psychika

3.         Dítě a ten druhý

4.         Dítě a společnost

5.         Dítě a svět

Tyto oblasti vzdělávání jsou, stejně jako oblasti interakční, činně propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně fungující celek, v životní skutečnosti nedělitelný. 

 

 • 6. 1 Třídní vzdělávací program

Hlavní témata ŠVP si každá učitelka podrobněji rozpracovává do dílčích tematických bloků v programu pro svou třídu. Vychází přitom z programu Zpívejme si, zpívejme, který obsahuje základní cíle, kompetence, očekávané výstupy a rizika pro dané období. Třídní program je rozvržen na zpravidla týdenní časové úseky, podtémata si volí učitelky samy a vážou se k životu kolem nás, přírodě, zdraví, tradicím a svátkům, navazují na předchozí činnosti.

Součástí TVP jsou aktivity zaměřené na společenské chování, bezpečnost, sebeobsluhu ap., které se naplňují každodenními činnostmi, přirozeně do programu začleňujeme také sexuální, multikulturní a environmentální vzdělávání a prevenci sociálně patologických jevů.

Vzdělávací nabídka je přizpůsobena věkovým a individuálním zvláštnostem dětí. Při tvorbě plánů využíváme myšlenek jiných programů např. Montessori, Začít spolu  a odborné literatury.

TVP lze v průběhu roku měnit a tak pružně reagovat na aktuální situaci.

·6.2 Klíčové kompetence:

Děti ve vzdělávání směřujeme k dosahování klíčových kompetencí na úrovni, která je dosažitelná pro každého jedince v jiné míře (souborům vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj). Když dítě ukončí předškolní vzdělávání má dle svých individuálních předpokladů dosahovat k těmto kompetencím:

 • kompetence k učení – objevuje a všímá si souvislostí, experimentuje, zkušenosti uplatňuje v praxi, má elementární poznatky o lidech-kultuře-přírodě, učí se s chutí nejen spontánně, ale také vědomě
 • kompetence k řešení problémů – všímá si a řeší problémy, menší problémy řeší samo bez pomoci dospělého, používá pokus a omyl-experiment, využívá matematických a logických představ, ví, že může svou snahou a iniciativou situace ovlivňovat
 • komunikativní kompetence – ovládá řeč, vyjadřuje své myšlenky, reaguje na slovo, vede smysluplný dialog, dokáže vyjádřit i své pocity, komunikuje verbálně i nonverbálně, ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní, pracuje s knihami-počítačem-telefonem
 • sociální a personální kompetence – umí si vytvořit a vyjádřit svůj názor, chápe, že má odpovědnost za své jednání, rozpozná nevhodné chování, je empatické, k neznámým lidem a situacím je obezřetné, umí být tolerantní k odlišnostem jiných lidí, konflikt řeší dohodou ne agresí, neubližuje-neponižuje jiné
 • činností a občanské kompetence -  učí se plánovat-organizovat-řídit-hodnotit hru, rozpoznává své silné a slabé stránky, respektuje společná pravidla soužití ve třídě i společnosti, odhaduje riziko svých nápadů, zajímá se o druhé, má představu o tom, co je a není v souladu s normou společnosti, environmentální pojetí-chráníme přírodu…

 

·6.3 Uspořádání tematických bloků

·6.3.1 Hlavní tematické bloky - obsah

Hlavní bloky jsou dány písničkou a vážou se k ročnímu období a souvisejícím svátkům, tradicím  a k životu kolem nás.

Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi … ( září)

- seznámíme se s novými kamarády a prostředím školky,

všímáme si změn v přírodě – končí léto, dozrává ovoce

 

Vlaštovičko, leť! ( říjen)

-  pozorujeme život a změny v přírodě na podzim (v zahradách, lese, počasí …)

 

Hlava, ramena, kolena palce … (listopad)

- pečujeme o své zdraví, poznáváme lidské tělo, smysly, jak jsme přišli na svět …

 

Vánoční zvoneček tiše zvoní … (prosinec)

- připravujeme se na vánoční svátky, poznáváme zimní tradice …

 

Zima je tu, děti!       (leden, únor)

- poznáváme krásu i nebezpečí zimy v přírodě, zimní sporty…

 

Princeznička na bále …(únor, březen)

- posloucháme, hrajeme, malujeme … pohádky

 

Jaro, jaro, jaro už je tu! (březen, duben)

- vítáme jaro, poznáváme lidové tradice, pozorujeme změny v přírodě,

poznáváme mláďata, rostliny …

 

Muzikantské rodina (květen)

- slavíme svátek matek, povídáme si o rodině, profesích…

 

Létající koberec (červen, prázdniny)

- cestujeme po okolí a prstem po mapě … a pozorujeme, co se děje kolem nás

 

·6.3.2 Dílčí projekty a programy

Seznamování s anglickým jazykem

Záměrem je seznámit nejstarší děti, které nemají problémy s mateřštinou a mají o tuto aktivitu zájem, s anglickým jazykem. Zaměřujeme se zpočátku na pasivní znalost tj. schopnost rozumět pokynům a reagovat, postupně přecházíme na mluvní projev. Děti se tak s využitím obrázků, internetu, her, říkadel, písní seznamují s jazykem a naučí se první slovíčka.

 

Dětský pěvecký sbor "Koťata "

Záměrem je vzbudit v dětech lásku k hudbě, ke zpěvu sólovému i sborovému, učit děti čistou intonaci, při vystoupeních odbourat ostych a tak podporovat sebevědomí dětí a radost z úspěchu. Zkoušky bývají zpravidla 1x týdně dopoledne. Děti jsou přijímány na začátku školního roku dle jejich zájmu a schopností. Sboreček se pravidelně prezentuje na akcích školy, města ap. V současné době z protiepidemických důvodů pozastaveno.

Hra na flétničky

Záměrem je seznámit děti s hrou na 5 -ti dírkovou flétnu. Hudební chvilky se zařazují     u dětí 5-6 letých, 2 -3x týdně 10-15 minut. Děti se tak seznamují s hrou na flétnu a s tím souvisí i správné dýchání, zdokonalí se v rytmizaci, hře na tělo a doprovodné hře na další rytmické nástroje. V současné době z protiepidemických důvodů pozastaveno.

Seznamování s počítačem

Další aktivitou pro starší děti seznamování s prací na PC. Záměrem je seznámit děti se základy práce na počítači, uvědomit si, že počítač je také zdrojem nových informací. K tomu využíváme různé didaktické hry k rozvoji myšlení a logiky, hry v angličtině využíváme k seznámení s anglickým jazykem. Tato činnost se uskutečňují nepravidelně, většinou v poledním klidu, odpoledne. Třídy jsou vybaveny počítačem, tablety, které využíváme pro individuální vzdělávání dětí (logopedie, rozvoj myšlení, paměti ap.).

Program prevence

Minimální požadavky na ochranu dětí před šikanou platí i v mateřské škole. Pedagog může podle situace využít metody, které je dobré společně kombinovat:

 • Rozhovor s dítětem, které ubližuje, aby si uvědomilo, že porušilo stanovená pravidla. Jakmile je to možné, oceníme jeho zlepšení.
 • Zavedení ochranného režimu oběti tj. nastavíme přísnější dozor, popř. oběť a útočníka v rámci možností od sebe oddělíme. Není vhodné konfrontovat agresora s obětí.
 • Práce se skupinou. Využíváme preventivní program, v němž děti získávají žádoucí vzory chování a zároveň se mohou „dotknout“ pocitů toho, komu je ubližováno. Zařazujeme činnosti podporující spolupráci, při nichž nejsou vítězové a poražení, využíváme rovněž pohádky či příběhy a jejich dramatizace.
 • Rozhovor s rodiči dítěte – agresora, s cílem získat je pro spolupráci.

 

Enviromentální vzdělávání

      Kladný vztah k přírodě a její ochrana je součástí programu ve všech třídách. Do přírody máme blízko, proto můžeme aktivity směřovat tam – na zahradu, do lesa, na louku, k řece… Máme vytvořeny podmínky pro třídění recyklovatelného odpadu v celé škole, ve třídách třídíme papír a plasty a děti by měly vědět proč. Různé odpadové materiály využíváme ve výtvarných činnostech. Jsme zapojení do projektu Zelená škola – sběr elektrospotřebičů, pravidelně sbíráme vršky z PET lahví do akce Nakrmte Plastožrouta.        

 

Sexuální výchova

       Začleňuje se přirozeným způsobem do vzdělávacích programů. Děti poznávají lidské tělo, naučí se pojmenovat části těla, všímat si rozdílů mezi oběma pohlavími po stránce tělesné, psychické i sociální tj. sociálních rolí  a  životních úkolů. Seznámí se přiměřeně věku, jak jsme se narodili my, ale také ostatní živočichové (těhotenství, vývoj plodu apod.) s využitím obrázků, knih, encyklopedií a popř. také vlastní zkušeností (sourozenec, mláďata…)

Důležité je naučit se respektovat soukromí, přirozený stud a také mít povědomí o možném nebezpečí (týrání, sexuální zneužívání apod.).

 

7.SYSTÉM EVALUACE

Plánování předškolního vzdělávání, sledování a vyhodnocování jeho průběhu i výsledků jsou důležité etapy vzdělávacího procesu, jejichž provázanost zvyšuje účinnost a kvalitu vzdělávání.

Vnitřní evaluace a hodnocení probíhá na úrovni školy a na úrovni třídy.

·7.1 Evaluace na úrovni školy.

Ředitelka v průběhu roku sleduje podmínky ke vzdělávání (tj. personální, materiálně- technické, finanční), průběh a podmínky vzdělávání, výsledky vzdělávání, spolupráci s rodiči      a ostatními institucemi. Tyto podmínky následně vyhodnocuje - čtvrtletně  na pedagogických radách a provozních poradách a na konci školního roku závěrečnou zprávou.

Vzdělávací proces hodnotí jednak průběžně při nahodilém pozorování, písemným záznamem jako součást hospitací u pedagogů, na pedagogických radách.

 

·7.2 Evaluace na úrovni třídy

Pedagogové hodnotí zejména výsledky vzdělávání, metody a formy práce, splnění cílů z ŠVP     a dílčích cílů v TVP, materiální vybavení. Ve vlastní práci pak připravenost, splněná očekávání, návrhy, opatření, popř. spolupráci s rodinou, vzdělávacími i jinými organizacemi.

Integrované bloky evaluují obě pedagožky průběžně, zaznamenávají je písemně. Mimo tyto písemné záznamy hodnotíme denně formou rozhovorů, diskusí vzájemně mezi pedagogy, ale       i s dětmi, rodiči (zpětná vazba) a vyvozují závěry především pro svůj vlastní další postup.

·7.3 Hodnocení individuálních výsledků dětí

Rozvoj a osobní vzdělávací pokroky dítěte jsou dokumentovány v Záznamu o dítěti. Tento záznam je důvěrný, slouží především pedagogovi, který má dítě ve své péči, pro komunikaci s dítětem, i pro informaci zákonným zástupcům a spolupráci s nimi.

Záznamy o dítěti zavádí učitelky ve třídě na začátku docházky dítěte do MŠ, dále je průběžně doplňují a minimálně pololetně vyhodnocují. Každý pedagog si může navíc rozšířit způsob hodnocení dítěte o vlastní formu, rozsah záznamů.

·7.4. Autoevaluace zaměstnanců školy

Všichni zaměstnanci hodnotí svou vlastní práci na konci kalendářního a školního roku.

Vyhodnocují zejména:

 • výsledky vlastní práce dle svého pracovního zařazení
 • výchovně vzdělávací činnosti –  inovace ve vzdělávání, dílčí programy, projekty
 • reprezentaci školy – organizaci, zajištění, účast na soutěžích, akcích školy apod.
 • osobnostní rozvoj – absolvované vzdělávání, využití v praxi

 

·7.5 Časový plán

 

Evaluace integrovaných bloků TVP,

soulad se ŠVP, splnění cílů, vyhodnocení pedagogické práce, další návrhy, opatření.

 učitelky ve třídě

Písemně na konci období

průběžné konzultace

Evaluace dílčích témat

učitelka

písemně, ústně

na konci týdne

Evaluace ŠVP

-průběh a podmínky vzdělávání, výsledky vzdělávání, spolupráci s rodiči a ostatními institucemi

 ředitelka

čtvrtletně na pedagogických radách

Individuální rozvoj  dítěte

 - vyhodnocení PLPP, IVP

učitelky ve třídě

asistent pedagoga

pololetně zápis do záznamových archů dětí

individuálně dle potřeby

Evaluace dílčích programů a projektů

pověřená učitelka

na pedagogických radách

písemně na konci roku

Autoevaluace zaměstnanců

všichni zaměstnanci

písemně na konci roku

Vlastní hodnocení školy

 ředitelka

písemná zpráva

na konci školního roku

 

·7.6 Prostředky autoevaluace

Škola používá následující prostředky autoevaluace:

 • analýza školní dokumentace,
 • anketa pro rodiče,
 • hospitace  (ředitelka, pověřená učitelka )
 • sebehodnotící zpráva
 • vzájemné hospitace pedagogů,
 • zpětná vazba externích subjektů

8.ZÁVĚR

Tento ŠVP je zpracován podle RVP PV 2021, Programu výchovné práce pro jesle a mateřské školy, s využitím myšlenek jiných programů např. Zdravá mateřská škola, Kurikulum mateřské školy, Třída plná pohody, Školka plná zábavy, Začít spolu a jiné odborné literatury např. časopis Informatorium, a metodický portál www.rvp.cz

 

 

 

 

                                                                                      ………………………………………..                                     

                                                                                  Magdalena Nováková, ředitelka MŠ